Studie- og ordensregler på gymnasiet

For at sikre at alle elever kan få optimale betingelser i forbindelse med undervisningssituationen og for at skabe rammerne for en god skole i øvrigt, har Sorø Akademis Skole et sæt studie- og ordensregler, der gælder for gymnasiet.

Værdigrundlag

Skolens studie- og ordensregler er værdibaserede og af overordnet karakter, og de tager derfor ikke højde for alt.
Studie- og ordensreglerne bygger på skolens værdigrundlag og er baseret på:
1.    Fælles ansvar
2.    Gensidig respekt
3.    Samlende traditioner
4.    Hensyntagen til den enkelte indenfor fællesskabets rammer

Reglerne er i øvrigt i overensstemmelse med "Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser" (BEK nr. 1222 af 4.12.06) og den tilhørende vejledning (VEJ nr. 92 af 4.12.06). Bekendtgørelsen og vejledningen er højere rangerende og mere detaljerede dokumenter.

Konkrete regler

Fælles ansvar og herunder aktiv deltagelse
Alle skolens brugere har et fælles ansvar for, at skolen fungerer så godt som muligt på alle områder. Dette opnås f.eks. ved, at eleverne udviser almindelig god opførsel samt overholder de etiske og demokratiske spilleregler, som vores samfund bygger på.
Da en velfungerende undervisningssituation afhænger af elevernes aktive deltagelse, forventes det, at alle bidrager aktivt i alle fag. En aktiv deltagelse vil sige, at man som elev er velforberedt, seriøst arbejdende i timerne, indgår i undervisningen på en konstruktiv og social ansvarlig måde og dermed er med til at sikre, at undervisningen fungerer bedst muligt.
Aktiv deltagelse betyder, at man er fokuseret på selve undervisningssituationen. Enhver brug af IT og mobiltelefoner besluttes derfor af læreren.
Deltagelse på en konstruktiv og ansvarlig måde betyder f.eks. også, at eleverne bidrager til at skabe et godt indlæringsklima, deltager i forskellige arbejdsformer, giver plads og lytter til hinanden.
I forbindelse med virtuel undervisning og eksterne aktiviteter som ekskursioner, studierejser o.lign. gælder de samme betingelser.

Gensidig respekt
For at sikre at alle får det fulde udbytte af undervisningssituationen, forudsættes det, at man udviser gensidig respekt. Med gensidig respekt menes, at eleverne respekterer andres synspunkter og forskelligheder og er villig til at indgå i en konstruktiv dialog. Endvidere betyder gensidig respekt, at eleverne i alle skolerelaterede sammenhænge behandler hinanden ordentligt. Mobning er et eksempel på manglende respekt og er en klar overtrædelse af regelsættet.
Klasserumskulturen og elevernes sociale kompetenceudvikling er et anliggende for klassens lærerteam. Elever og rektor inddrages i disse drøftelser.

Samlende traditioner
Samlende traditioner styrker glæden, trivslen og fællesskabet på skolen. De er med til at understøtte, at vi har en god skole, hvor det er rart at være. Det er et fælles ansvar at værne om traditionerne og sørge for, at de er anstændige, positive og udtrykker en glæde ved fællesskabet.

Hensyntagen til den enkelte indenfor fællesskabets rammer
Sorø Akademis Skoles fællesskab bygger på rummelighed, hvor vi respekterer hinanden som individuelle mennesker med selvstændige meninger og personlig integritet. Det betyder, at vi tager hensyn til og respekterer den enkelte elev og hinanden indbyrdes; men samtidig er det vigtigt, at dette sker indenfor fællesskabets rammer, da undervisning er baseret på fællesskab.

Røgfri skole
Sorø Akademis Skole er røgfri. Det betyder, at rygning ikke må foregå på skolens område, synligt fra skolen eller til gene for skolens beboere. Forbuddet gælder også brug af elektroniske cigaretter.

Oprydning
Den gensidige respekt mellem alle grupper, der færdes på skolen, medfører, at alle rydder op efter sig selv, både hvad angår stole, papir, affald og service. Dette gælder på alle skolens områder (ude og inde, i klasselokaler, fællesarealer og kantine) både i løbet af skoledagen og ved andre arrangementer. Man skal efterlade lokalerne, som man selv ønsker at modtage dem.

IT
I undervisningstiden må computere kun bruges til undervisningsrelevant arbejde, f.eks. notetagning eller anvendelse af programmer og Internet, som lærerne beslutter skal bruges. Dette gælder også, selvom eleven har medbragt sin egen computer el. lign. Alle er endvidere forpligtede til at følge skolens IT-regler.

Aflysning af undervisningen
Aflysning af undervisningen annonceres normalt på Lectio. Eleverne har selv ansvar for at undersøge, om undervisningen er aflyst, hvis læreren ikke er mødt til timens start. Kan aflysning ikke bekræftes, afholdes timen som planlagt, så snart læreren møder frem. Begreberne kulde- og varmefri eksisterer ikke. Planlagt undervisning kan gennemføres uanset antallet af fremmødte elever.

Mødepligt og aktiv deltagelse
Elevens pligt til aktiv deltagelse i undervisningen indebærer:

 1. Rettidigt fremmøde til undervisning, der kræver tilstedeværelse på skolen, og som varetages af en tilstedeværende lærer.
 2. Rettidig aflevering af skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat.
 3. Deltagelse i terminsprøver, årsprøver og lignende.
 4. Deltagelse i ekskursioner med en evt. deltagerbetaling til forplejning på højst 70 kr. pr. døgn
 5. Deltagelse i anden forlagt undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, som er en planlagt del af undervisningen.

Elever, der permanent eller midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag, kan efter anmodning og efter rektors efterfølgende konkrete vurdering blive fritaget for dele af undervisningen. Rektor kan kræve, at årsagen dokumenteres med en elevbetalt lægeattest.

Registrering af aktivitet
Elevernes fremmøde og rettidige aflevering af skriftlige opgaver registreres i programmet Lectio, hvor den enkelte elev er oprettet med bruger-id. og password. Registreringen fremkommer ved lærernes indtastninger og følger en månedlig rytme m.h.t. deadlines for statusopgørelser. Deltagelse i virtuel undervisning registreres via en log i programmet Lectio og/eller via rettidig aflevering af skriftligt produkt.
Afskrift eller skriftlige opgaver, der vurderes som snyd, registreres som ikke afleveret med en bemærkning om årsagen.
Ved de månedlige deadlines for forsømmelsesregistreringen har eleverne pligt til selv at kontrollere registreringen af forsømmelser og manglende eller for sent afleverede skriftlige opgaver.
Eleverne har pligt til at angive fraværsårsag i Lectio.

Fritagelse for idræt
Idræt er et obligatorisk fag. Du skal derfor møde omklædt og deltage aktivt i alle timerne, ellers får du fravær.  I tilfælde af fravær skal du altid skrive fraværsårsag (ex. forstuvet fod, glemt tøj, influenza).
Hvis du kun er uarbejdsdygtig i en kort periode (max 2 uger), behøver du ikke henvende dig til din praktiserende læge, men kan blot tale med din idrætslærer.

Du kan kun blive fritaget for idræt efter nedenstående retningslinjer.

Delvis fritagelse:

 • Sker for eksempel på grund af en forstuvet finger eller knæskade.
 • Du skal møde omklædt til alle idrætstimer og deltage så godt du kan efter aftale med læreren.
 • Eksempelvis kan du jo godt deltage i dans med en forstuvet finger eller genoptræne et skadet knæ.

Fritagelse for en periode:

 • Sker for eksempel på grund af et brækket ben.
 • Du skal ikke deltage i undervisningen i for eksempel tre måneder – med mindre den er teoretisk.
 • Du får fravær, men i fraværsvurderingen tager vi hensyn til dit fravær i idræt.

Fuldstændig fritagelse:

 • Sker kun, hvis du på ingen måde har mulighed for at deltage i idræt.
 • Så udgår idræt C af din samlede studentereksamen, og du skal tage et andet fag på C-niveau for at blive student.

Fuldstændig fritagelse kræver en lægelig fritagelsesattest. Af den skal det fremgå, at du overhovedet ikke kan dyrke idræt i tre år.

Fritagelse – kun med dokumentation:
Uanset hvor meget du skal fritages for idræt, skal du aflevere dokumentation. Din dokumentation skal afleveres til uddannelsesleder Øzkan Güleryüz (ØZ), som giver besked til din lærer. Dokumentation behøver ikke være en lægeerklæring, men kan f.eks. være en operationsindkaldelse eller en udskrift af din journal. Den skal dog beskrive:

 1. Hvilke bevægelser du ikke kan eller må lave.
 2. Årsagen hertil, samt
 3. i hvilken periode du skal skånes for at udføre dele af den praktiske undervisning.


Overtrædelse af studie- og ordensreglerne
Overtrædelse af skolens studie- og ordensregler medfører sanktioner efter rektors konkrete vurdering og altid således, at den iværksatte sanktion er rimelig og relevant i forhold til den konkrete overtrædelse.
Uacceptabel adfærd i relation til almindelige regler for god opførsel eller i relation til skolens generelle normer kan ligeledes medføre advarsel og evt. sanktioner. Dette gælder både i skoletiden og udenfor skoletiden, hvis den pågældende adfærd skønnes at have eller kunne have betydning for forhold på skolen.
Rektor kan tilrettevise en elev ved en overtrædelse af studie- og ordensreglerne af mindre alvorlig karakter.

Forsømmelser
Den ansvarlige uddannelsesleder og studievejledere følger elevernes fremmøde via Lectio og sikrer, at der reageres tidligt på den enkelte elevs forsømmelser.
Den første reaktion på manglende fremmøde eller manglende skriftlige opgaver vil normalt være indkaldelse til samtale med studievejlederen med henblik på at afdække og afhjælpe årsagerne til forsømmelserne. Hjælpen kan medføre tvungen skrivetid på skolen.
Hvis forsømmelserne fortsætter, er det næste trin samtale med den ansvarlige uddannelsesleder og evt. skriftlig advarsel. Ved efterfølgende fortsatte forsømmelser tager rektor alvorligere sanktioner i anvendelse, jf. nedenstående.

Sanktioner
Efter forudgående skriftlig advarsel er sanktionerne:

 1. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
 2. Udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage.
 3. Henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år.
 4. Tab af retten til at aflægge prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år.
 5. Tab af retten til at modtage SU (Statens uddannelsesstøtte) fordi man ikke er studieaktiv.
 6. Bortvisning.

I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionerne iværksættes uden forudgående skriftlig advarsel.
Oprykning til næste klasse er betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Rektor kan nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens standpunkt eller opnåede gennemsnit ved skoleåret afslutning er under 2,0, og hvis det vurderes, at elevens udbytte af den hidtidige undervisning ikke har været tilstrækkeligt.
En tilsidesættelse af skolens studie- og ordensregler kan medføre, at eleven mister sin SU. Det er en betingelse for at få SU, at eleven er studieaktiv. Hvis rektor vurderer, at en elev ikke er studieaktiv, herunder at eleven ikke vil kunne indhente det forsømte, bortfalder elevens ret til SU. Hvis en elev, der har mistet sin SU, igen skønnes studieaktiv af rektor, kan der indsendes fornyet ansøgning om SU-støtte.

Skolebestyrelsen på Sorø Akademis Skole vedtog på sit møde d. 12. juni 2017 flg tillæg til studie- og ordensreglerne:

 

Sorø Akademi

Tillæg til studie- og ordensregler vedr. euforiserende stoffer, juni 2017.

jf. “samlet liste over euforiserende stoffer opført på bilag 1 til bekendtgørelsen om euforiserende stoffer nr. 557 af 31. maj 2011 og stoffer reguleret herefter via ændringsbekendtgørelser”

Kostskolens ordensregler:

Hvis man vil bo på Sorø Akademis kostskole skriver elever og forældre under på at de vil følge kostskolens ordensregler, herunder at de frivilligt vil afgive urinprøve til undersøgelse af indtagelse af euforiserende stoffer. Forældrene inddrages uanset om eleven er myndig eller ej, jf kostskolens generelle regler om forældreinddragelse.

Rektor kan beslutte at bede om urinprøvetest, hvis der foreligger begrundet mistanke om indtagelse af euforiserende stoffer. Rektor kan fx have begrundet mistanke på grundlag af;

     observation af uhensigtsmæssig adfærd

     henvendelse fra andre elever eller forældre

     henvendelse fra medarbejdere

Umiddelbart forud for afgivelse af urinprøve bedes eleven og forældrene bekræfte deres tilsagn om frivillig deltagelse i urinprøven. Eleven og forældrene har mulighed for at udmelde sig/sit barn, hvis man ikke ønsker at aflægge urinprøve. Fortsat tilknytning til kostskolen kræver deltagelse i den frivillige test.

Hvis eleven udmeldes af kostskolen fordi man ikke ønsker at deltage i testen, kan eleven fortsætte i dagskolen under “skærpet pædagogisk tilsyn”. (Se skolens generelle studie- og ordensregler)

Hvis testen er positiv følges nedenstående procedure;

     Rektor meddeler eleven og forældrene resultatet

     Rektor fremsender partshøring vedr. midlertidig bortvisning fra kostskolen i 8 uger samt partshøring om betinget bortvisning ved gentagne overtrædelser af kostskolens ordensregler om euforiserende stoffer.

     Eleven hjemsendes i 8 uger

     Sorø Akademi hjælper eleven/forældrene med at kontakte rusmiddelkonsulent i den kommune, hvor eleven bor, med henblik på at igangsætte et samtaleforløb.

     Der aftales en række møder med studievejleder, som opfølgning og støtte

     Efter tilbagevenden til kostskolen vil eleven løbende og uvarslet blive bedt om at aflægge urinprøvetest for euforiserende stoffer.

 

Gymnasiets generelle studie- og ordensregler:

Tilføjelse til gældende regler:

Euforiserende stoffer:

Indtagelse af euforiserende er uforeneligt med læring og videnstilegnelse.

Elever på Sorø Akademis Skole vil blive konfronteret med evt. mistanke om indtagelse af euforiserende stoffer og tilbud om frivilligt at afgive urinprøve til undersøgelse af indtagelse af euforiserende stoffer.

Hvis eleven er under 18 år bliver forældrene kontaktet med henblik på stillingtagen til deltagelse i frivillig test. Elever over 18 år tager selv stilling.

Hvis eleven frivilligt deltager i test som viser sig at være positiv,  følges nedenstående procedure:

     Sorø Akademi hjælper eleven/forældrene med at kontakte rusmiddelkonsulent i den kommune, hvor eleven bor, med henblik på at igangsætte et samtaleforløb.

     Der aftales en række møder med studievejleder, som opfølgning og støtte

Hvis eleven ikke vil deltage i urinprøvetest sættes eleven under “skærpet pædagogisk tilsyn”.

“Skærpet pædagogisk tilsyn”

Skolen kan i særlige tilfælde underlægge elever skærpet pædagogisk tilsyn. Tilsynet kan anvendes ved for meget fravær eller fx hvis eleven ikke ønsker at deltage i frivillig test til undersøgelse af indtagelse af euforiserende stoffer. Skærpet pædagogisk tilsyn kan iværksættes i forbindelse med at eleven får en skriftlig advarsel.

Skærpet pædagogisk tilsyn indebærer:

     Dagligt “check-in” i skolens sekretariat forud for dagens undervisning.

     Dagligt “check-ud” i skolens sekretariat efter dagens undervisning

     Skærpede fraværsregler:

     Deltagelse i al planlagt undervisning

     Rettidig aflevering af alle opgaver

     Fravær ved sygdom accepteres kun med læge-erklæring, som eleven selv betaler for. Dette gælder både tilstedeværelsesfravær og skriftligt fravær.

     Risiko for sanktioner ved overtrædelse af de skærpede retningslinier (fx midlertidig eller permanent bortvisning).