Studie- og ordensregler på gymnasiet

Studie- og ordensregler på gymnasiet

 

Studie- og ordensregler for Sorø Akademis Skole

Et godt undervisningsmiljø er et fælles ansvar for alle skolens elever, medarbejdere og ledere. Læring og trivsel går hånd i hånd: Det er svært at lære noget, hvis man ikke trives - og det er svært at trives med at gå i gymnasiet, hvis man ikke lærer noget.

For at sikre, at alle elever kan få optimale betingelser i forbindelse med undervisningssituationen, og for at skabe rammerne for en god skole i øvrigt, har Sorø Akademis Skole, under inddragelse af repræsentanter fra Elevråd og Pædagogisk Råd, udarbejdet nedenstående studie- og ordensregler. Reglerne er værdibaserede og af overordnet karakter, og de tager derfor ikke højde for alt.

Studie- og ordensregler bygger på "Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser" (BEK nr. 1077 af 13. sept.2017).

God anderledeshed

Jeg går i skole med en forventning om, at skolen giver mig noget, som jeg ellers ikke ville have fået. “God anderledeshed” handler om, at jeg hjælpes til at lære noget, som jeg ellers ville have svært ved at lære, og at jeg oplever noget, som jeg ellers ikke ville opleve.

Det kræver, at jeg:

•forbereder mig til undervisning,
•deltager aktivt i den undervisning, som læreren har planlagt,
•følger lærerens anvisninger - både i og udenfor undervisningen,
•gør mig umage med skriftlige opgaver og afleverer rettidigt,
•konstruktivt modtager og anvender den feedback, jeg får fra læreren.

Jeg møder rettidigt i skole hver dag og deltager interesseret og engageret i undervisningen. Jeg deltager i klassens fællesskab og optræder respektfuldt over for kammerater og skolens medarbejdere.

God trivsel er en forudsætning for, at man kan lære noget, og det er vigtigt at lære noget, hvis man skal trives på en skole.

Studieregler

Fælles ansvar og aktiv deltagelse

Alle skolens elever og lærere har et fælles ansvar for, at skolen fungerer så godt som muligt på alle områder. Dette opnås f.eks. ved at alle udviser almindelig god opførsel samt overholder de etiske og demokratiske spilleregler, som vores samfund bygger på.

Da en velfungerende undervisningssituation bl.a. afhænger af elevernes aktive deltagelse, forventes det, at alle bidrager aktivt i alle fag. En aktiv deltagelse vil sige, at man som elev er velforberedt, arbejder seriøst i timerne, indgår i undervisning på en konstruktiv og socialt ansvarlig måde og dermed er med til at sikre, at undervisningen fungerer bedst muligt. Aktiv deltagelse betyder, at man er fokuseret på selve undervisningssituationen. Deltagelse på en konstruktiv og ansvarlig måde betyder f.eks. også, at eleverne bidrager til at skabe et godt læringsmiljø, deltager i forskellige arbejdsformer, giver plads og lytter til hinanden.

Enhver brug af IT og mobiltelefoner styres af læreren.

Disse hovedprincipper gælder for al undervisning uanset tid og sted og således også i forbindelse med fællestimer, temadage, workshops og i forbindelse med eksterne aktiviteter som f.eks. ekskursioner, studieture o.lign.

Studiereglerne opstiller retningslinjer på flg. områder:

•Mødepligt og aktiv deltagelse
•Anvendelse af elektronisk udstyr
•Fravær og forsømmelser
•Snyd og plagiat

Mødepligt og aktiv deltagelse

Eleverne har pligt til at deltage aktivt i undervisningen, hvilket indebærer:
1.rettidigt fremmøde til undervisningen,
2.aktiv deltagelse i undervisningen, herunder at man følger lærernes anvisninger,
3.aktiv deltagelse i gruppearbejde - især når man er til eksamen i grupper,
4.rettidig aflevering af skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt lever op til de krav, som læreren har fastsætter,
5.at man selv udarbejder sine skriftlige opgaver og hverken plagierer eller snyder,
6.aktiv deltagelse i terminsprøver, årsprøver o.lign.,
7.aktiv deltagelse i ekskursioner og studieture,
8.aktiv deltagelse i fællestimer, temadage (f.eks. idrætsdage) og workshops.

Elever, som på grund af sygdom midlertidigt eller permanent ikke kan deltage aktivt i undervisningen i et eller flere fag, kan efter anmodning og efter skolens efterfølgende konkrete vurdering blive fritaget for dele af undervisningen. Dette kræver almindeligvis, at sygdommen dokumenteres med en lægeerklæringer el.lign. Hvis disse kræver betaling, afholdes udgifterne af eleven selv.

Anvendelse af elektronisk udstyr

Skolen forventer, at eleverne medbringer og anvender egen computer/tablet til brug i undervisningen. Elektronisk udstyr, herunder mobiltelefoner, medbringes på eget ansvar og evt. skader skal dækkes af familiens forsikringer.

Eleverne følger lærerens anvisning vedr. anvendelse af computere/tablets og anvender alene disse til relevante undervisningsformål. Eleverne anvender ikke mobiltelefoner under undervisningen, medmindre læreren beder eleverne om det, og eleverne anvender ikke sin medbragte computer til andre formål end de undervisningsrelevante formål.

Fravær og forsømmelser

Eleverne har mødepligt til undervisningen og pligt til at aflevere skriftlige opgaver rettidigt. Lærerne registrerer fravær fra undervisningen, og for sent afleverede opgaver afvises, medmindre eleven forudgående har truffet en aftalte med læreren om at aflevere efter afleveringsfristen. Fraværet registreres i Lectio, og skolen følger løbende med i den enkelte elevs fravær. Eleverne forventes at notere årsagen til fraværet i Lectio. Hvis fraværet bliver for højt, tager studievejlederne i første omgang en fraværssamtale. Hvis fraværet fortsætter, vil man få en skriftlig advarsel. Hvis skolen vurderer, at man ikke er tilstrækkelig “studieaktiv”, vil man blive frataget SU. Man kan risikere at blive nægtet årskarakterer i bestemte eller alle fag, hvilket medfører, at man skal til eksamen i disse fag. Endelig kan rektor beslutte at bortvise elever pga. fravær og/eller afleveringsforsømmelser.

Snyd og plagiat

Man skal selv skrive sine skriftlige opgaver. Hvis man kopierer hele eller dele af sin opgave fra andres opgaver er der tale om plagiat. Hvis man får andre til at skrive sin opgaver er det at betragte som snyd. Begge dele er forkert og vil blive påtalt. I første omgang vil egen lærer påtale plagiat eller snyd. I gentagne tilfælde vil skolens ledelse give skriftlig advarsel. Hvis man herefter plagierer eller snyder vil man blive bortvist fra skolen.

Eksempler på uacceptabel adfærd:

•Udeblivelse fra undervisningen, hvis man ikke er syg.
•Ikke at aflevere en opgave eller at aflevere en opgave for sent - uden forudgående aftale med modtagende lærer.
•Adfærd som forstyrrer undervisningen - både i egen klasse og generelt.
•Anvendelse af computer/tablets/mobiltelefon i undervisningen, som fjerner fokus fra undervisningen hos sig selv og/eller hos andre.
•Hvis man ikke straks følger anvisninger fra skolens medarbejdere.

Røgfri Skole

Skolen er i alle sammenhænge røgfri indendørs og udendørs på Akademigrunden. Skolens medarbejdere og elever er røgfri i skoletiden, der normalt indbefatter tiden fra 07.30-16.15. I dette tidsrum er det heller ikke tilladt at ryge i nærheden af skolen.

Skolens forbud gælder alle former for tobak, herunder snus, e-cigaretter, vandpibe o.l. - med og uden nikotin. Skoletiden omfatter, ud over undervisning, også skemalagte eller på anden vis fastlagte aktiviteter som f.eks. også ekskursioner, introforløb, brobygning samt når man i øvrigt repræsenterer skolen på skolens idrætshold, talentaktiviteter mv.

Alle ansatte på skolen er med til at håndhæve reglerne og informerer ledelsen, hvis man oplever brud på reglerne.


Advarsler og sanktioner som følge af brud på reglerne om røgfri skoletid:

  1. I første omgang bliver en overtrædelse håndteret med en venlig påmindelse af den medarbejder, som oplever det.

  2. Hvis overtrædelse fortsætter bliver man indkaldt til en kort samtale med en person fra ledelsen. Her indskærpes reglerne og man informeres om mulighed for rygestopkursus. Det noteres i lectio at man har haft en samtale om overtrædelse af rygereglerne (mundtlig advarsel).

  3. Hvis overtrædelserne fortsætter herefter risikerer man skriftlig advarsel og herefter evt. midlertidig bortvisning fra undervisningen. Begge dele efter partshøring.

  4. Hvis man herefter fortsætter overtrædelserne risikerer man, efter partshøring, at blive bortvist permanent fra skolen.

 

Røgfri kostskole:

Sorø Akademis Kostskole er røgfri.

Det er altid forbudt at ryge på skolens område - dvs. hele Akademigrunden - både indendørs og udendørs.

Alle Sorø Akademis Skoles elever er røgfri i skoletiden 7.30 - 16.15, hvilket betyder at de, i dette tidsrum, heller ikke må ryge udenfor Akademigrunden. (se skolens studie- og ordensregler)

Kostelever over 18 år må således kun ryge uden for Akademigrunden og uden for skoletiden. Kostelever under 18 år skal have skriftlig rygetilladelse fra forældre/værge, hvis de skal kunne ryge uden for Akademigrunden uden for skoletiden.

 

Ordensregler

Gensidig respekt

For at sikre, at alle får det fulde udbytte af undervisningssituationen, forudsættes det, at man udviser gensidig respekt. Med gensidig respekt menes, at eleverne respekterer andres synspunkter og forskelligheder og er villige til at indgå i en konstruktiv dialog. Endvidere betyder gensidig respekt, at eleverne i alle skolerelaterede sammenhænge behandler hinanden ordentligt.

Eleverne forventes at indgå i gode og positive relationer med hinanden og ser mangfoldighed og forskellighed som en styrke. Eleverne forventes at møde hinanden uden fordomme og med åbent sind. Gymnasiekammerater kan betragtes som gode kolleger på en arbejdsplads; alle bidrager til den gode skolekultur og det gode undervisningsmiljø.

Forventet adfærd

Det forventes, at skolens elever

•generelt udviser en positiv, respektfuld og hensigtsmæssig adfærd overfor andre, elever på skolen samt overfor skolens medarbejdere, både i og udenfor skoletiden,
◦herunder at eleverne udviser en venlig og respektfuld digital adfærd på bl.a. sociale medier overfor andre elever samt skolens medarbejdere - både i og udenfor skoletiden,
•medvirker til at passe godt på skolens bygninger og inventar,
•altid rydder op efter sig selv og deltager i fælles oprydning, hvis man bliver bedt om det,
•skaber et rart skolemiljø uden støj og uden støjende adfærd,
•altid optræder som gode ambassadører for skolen på skolens område, i nærheden af skolen og under deltagelse i skolerelaterede aktiviteter,
•altid straks og loyalt følger konkrete anvisninger fra skolens medarbejdere - uanset om de gives mundtligt eller skriftligt.

Uacceptabel adfærd

Nedenfor ses eksempler på adfærd, som vil medføre sanktioner:

•Vold og krænkende adfærd, herunder mobning og social udelukkelse.
•Hærværk på skolens område, i nærheden af skolen eller i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter.
•Indtagelse eller besiddelse af alkohol eller andre rusmidler (f.eks. euforiserende stoffer) på skolen eller i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter.
•Rygning på skolens område eller i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter.

Uacceptabel adfærd skal meldes til ledelsen eller en af skolens medarbejdere.

Skolens personale står til rådighed med bistand og vejledning for elever, der måtte opleve uacceptabel adfærd, med henblik på afklaring af forholdet og evt. videre foranstaltninger.

Rektor kan dispensere fra studie- og ordensreglernes regler vedr. alkohol og rygning, f.eks. i forbindelse med skolefester.


Overtrædelse af studie- og ordensreglerne

Overtrædelse af skolens studie- og ordensregler medfører sanktioner efter rektors konkrete vurdering og altid således, at den iværksatte sanktion er rimelig og relevant i forhold til den konkrete overtrædelse.

Uacceptabel adfærd i relation til almindelige regler for god opførsel eller i relation til skolens generelle normer kan ligeledes medføre sanktioner. Dette gælder både i skoletiden og udenfor skoletiden, hvis den pågældende adfærd skønnes at have eller kunne have betydning for forhold på skolen.

Rektor kan tilrettevise en elev ved en overtrædelse af studie- og ordensreglerne af mindre alvorlig karakter.

Rektor eller skolens medarbejdere kan bede en elev om at udbedre skadevirkninger/følgevirkninger af elevens adfærd. Det kan være oprydning/reparation eller f.eks. deltagelse i aktiviteter med henblik på forsoning, forlig eller mægling (genoprettende ret).

Rektor kan beslutte at anvende betingede sanktioner.

Sanktioner

Studie- og ordensreglerne giver rektor mulighed for at sanktionere overtrædelser. Som regel vil overtrædelser i første omgang medføre en skriftlig advarsel, men ved grove overtrædelser kan rektor sanktionere uden forudgående varsel, men altid med partshøring. Flg. sanktioner kan anvendes.

•Tilbageholdelse af genstande i op til 24 timer (f.eks. mobiltelefoner eller computere).
•Forbud mod at medbringe bestemte genstande i en periode.
•Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
•Udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage.
•Henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år.
•Fortabelse af retten til at aflægge prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år.
•Nægtelse af oprykning til næste klasse.
•Ufrivillig overflytning til et andet gymnasium.
•Bortvisning.

Hvis en elev snyder/plagierer til en studentereksamensbegivenhed (NV/AP prøver, SRP eller mundtlig/skriftlig eksamen) bliver en eleven bortvist fra den pågældende prøve og henvises til at tage ny prøve i næste ordinære eksamenstermin (jf. eksamensbekendtgørelsen). Elever i 1g og 2g nægtes oprykning til næste klasse. Elever i 3g bliver ikke studenter før de har taget evt. manglende prøver i næste ordinære eksamenstermin.

Oprykning til næste klasse er betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Rektor kan nægte en elev oprykning til næste klasse,

•hvis eleven gentagne gange plagierer eller snyder med sine skriftlige afleveringer,
•hvis eleven ikke deltager aktivt i de planlagte eksaminer, årsprøver, terminsprøver el.lign.
•hvis eleven snyder eller plagierer til en årsprøve
•hvis elevens standpunkt eller opnåede gennemsnit ved skoleåret afslutning er under 2,0, og hvis det vurderes, at elevens udbytte af den hidtidige undervisning ikke har været tilstrækkeligt. Alle årskarakterer, årsprøvekarakterer og eksamenskarakterer medregnes uvægtet i gennensnittet. Både afsluttende og fortsættende fag medregnes.

En tilsidesættelse af skolens studie- og ordensregler kan medføre, at eleven mister sin SU. Det er en betingelse for at få SU, at eleven er studieaktiv. Hvis rektor vurderer, at en elev ikke er studieaktiv, herunder at eleven ikke vil kunne indhente det forsømte, bortfalder elevens ret til SU. Hvis en elev, der har mistet sin SU, igen skønnes studieaktiv af rektor, kan der indsendes fornyet ansøgning om SU-støtte.

Når skolen giver en skriftlig advarsel, nægter en elev årskarakter pga. fravær eller bortviser en elev pga. overtrædelse af studieregler eller ordensregler, foretager skolen en “afgørelse”. Forvaltningsloven opstiller regler om, at involverede parter skal høres, inden der foretages en afgørelse. Elever/forældre vil derfor altid først modtage en “partshøring” forud for en evt. afgørelse. Her får man mulighed for gøre indsigelser, inden rektor foretager afgørelse. Partshøringen foregår som regel skriftligt, men kan også foregå mundtligt til rektor, som har pligt til at tage notater ved sådanne samtaler.

Rektors afgørelser kan påklages til undervisningsministeriet. Dette gøres ved at fremsende skriftlig klage til skolen, som efter udtalelse og kommentering hos klager, videresender sagen til afgørelse i ministeriet. Se nedenfor.

Klageadgang

Hvis man vil klage over rektors afgørelse, skal man fremsende sin skriftlige klage senest 10 dage, efter at man har modtaget afgørelsen. Hvis rektor ikke fuldt ud imødekommer klagen, skal rektor inden 7 dage fremsende sine bemærkninger til klagen. Herefter har klager 5 dage til skriftligt at kommentere rektors bemærkninger, hvorefter skolen fremsender klagen, rektors bemærkninger og klagerens kommentarer til klagebehandling i Undervisningsministeriet, som foretager endelig afgørelse. Se bekendtgørelsens §11 nedenfor:

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler, (BEK nr. 1077 af 13. sept. 2017) :

§ 11. En klage efter lovens § 72 over en afgørelse efter bekendtgørelsen eller institutionens studie- og ordensregler skal stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og sendes til institutionen. Klagen skal være modtaget af institutionen senest 10 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at eleven har modtaget den afgørelse, som eleven klager over. For en klage over en afgørelse efter institutionens studie- og ordensregler om en sanktion efter bekendtgørelsens § 5, stk. 2, eller § 6, stk. 1, nr. 1-3, er fristen dog 5 dage, inklusive dage uden undervisning.

Stk. 2. Hvis institutionen ikke på baggrund af klagen imødekommer den fuldt ud, og eleven ikke har trukket sin klage tilbage, udarbejder institutionen sine eventuelle bemærkninger til klagen. Institutionen sender disse bemærkninger til eleven, så de er modtaget af eleven senest 7 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at institutionen har modtaget klagen. Eleven skal herefter have haft lejlighed til med en frist på 5 dage, inklusive dage uden undervisning, at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger til institutionens bemærkninger til klagen. Sammen med klagen og sine eventuelle bemærkninger sender institutionen elevens eventuelle bemærkninger til styrelsen hurtigst muligt og senest 4 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at institutionen har modtaget dem eller efter udløbet af elevens frist for at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger.

Stk. 3. Adgangen til at klage over en bortvisning, jf. § 6, stk. 1, nr. 8, er ikke begrænset til retlige spørgsmål.

Stk. 4. Klage over en sanktion har ikke opsættende virkning, medmindre institutionen henholdsvis styrelsen i ganske særlige tilfælde, navnlig hvor der er en væsentlig begrundet forventning om, at den påklagede afgørelse vil blive ophævet, træffer beslutning herom.

Studie- og ordensreglerne behandles årligt i skolerådet og underskrives af rektor, elevrådsformand og lærernes tillidsrepræsentant.Bilag (klik på de enkelte bilag for at åbne):

1.Tillæg vedr. euforiserende stoffer.
2.Retningslinier for elevernes og lærernes samarbejde.
3.Studie- og ordensregler under studierejser og ekskursioner.
4.Særlige forhold vedr. fravær fra idræt.
5.Skolens antimobbestrategi.
6.Procedure for håndtering af snyd