Studie- og ordensregler på gymnasiet

 

Studie- og ordensregler for Sorø Akademis Skole

Studie- og ordensregler for Sorø Akademi

På Sorø Akademis Skole gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Alle elever og ansatte på Sorø Akademis Skole er orienteret om regelsættet, som også er offentligt tilgængeligt på institutionens hjemmeside.

Et godt undervisningsmiljø er et fælles ansvar for alle skolens elever, medarbejdere og ledere. Læring og trivsel går hånd i hånd: Det er svært at lære noget, hvis man ikke trives - og det er svært at trives med at gå i gymnasiet, hvis man ikke lærer noget.
For at sikre, at alle elever kan få optimale betingelser i forbindelse med undervisningssituationen, og for at skabe rammerne for en god skole i øvrigt, har Sorø Akademis Skole, under inddragelse af repræsentanter fra Elevråd og Pædagogisk Råd, udarbejdet nedenstående studie- og ordensregler. Reglerne er værdibaserede og af overordnet karakter, og de tager derfor ikke højde for alt.

Studieregler
Alle skolens elever og lærere har et fælles ansvar for, at skolen fungerer så godt som muligt på alle områder. Dette opnås f.eks. ved at alle udviser almindelig god opførsel og adfærd samt overholder de etiske og demokratiske spilleregler, som vores samfund bygger på.

Den tyske professor i pædagogik Thomas Ziehe taler om ”god anderledeshed”
”Jeg går i skole med en forventning om, at skolen giver mig noget, som jeg ellers ikke ville have fået. “God anderledeshed” handler om, at jeg hjælpes til at lære noget, som jeg ellers ville have svært ved at lære, og at jeg oplever noget, som jeg ellers ikke ville opleve.”
Det kræver, at jeg:
•forbereder mig til undervisning,
•deltager aktivt i den undervisning, som læreren har planlagt,
•følger lærerens anvisninger - både i og udenfor undervisningen,
•gør mig umage med skriftlige opgaver og afleverer rettidigt,
•konstruktivt modtager og anvender den feedback, jeg får fra læreren.

Jeg møder rettidigt i skole hver dag og deltager interesseret og engageret i undervisningen. Jeg deltager i klassens fællesskab og optræder respektfuldt over for kammerater og skolens medarbejdere og udviser ikke uacceptabel adfærd.

Eksempler på uacceptabel studieadfærd
•Udeblivelse fra undervisningen, hvis man ikke er syg.
•Ikke at aflevere en opgave eller at aflevere en opgave for sent - uden forudgående aftale med modtagende lærer.
•Adfærd som forstyrrer undervisningen - både i egen klasse og generelt.
•Anvendelse af computer/tablets/mobiltelefon i undervisningen, som fjerner fokus fra undervisningen hos sig selv og/eller hos andre.
•Hvis man ikke straks følger anvisninger fra lærerne.
På Sorø Akademis Skole gælder følgende regler vedrørende elevernes studiemæssige forhold:

1. Du skal møde rettidigt frem til og deltage aktivt i alle planlagte undervisningsaktiviteter, herunder også selvstændigt arbejde og virtuel undervisning. En aktiv deltagelse vil sige, at man som elev er velforberedt, arbejder seriøst i timerne, indgår i undervisning på en konstruktiv og socialt ansvarlig måde herunder også i gruppearbejde og dermed er med til at sikre, at undervisningen fungerer bedst muligt. Aktiv deltagelse betyder, at man er fokuseret på selve undervisningssituationen. Deltagelse på en konstruktiv og ansvarlig måde betyder f.eks. også, at eleverne bidrager til at skabe et godt læringsmiljø, deltager i forskellige arbejdsformer, giver plads og lytter til hinanden samt følger lærerens anvisninger.
Disse hovedprincipper gælder for al undervisning uanset tid og sted og således også i forbindelse med fællestimer, temadage, workshops og i forbindelse med eksterne aktiviteter som f.eks. ekskursioner, studieture o.lign.

2. Du skal møde forberedt til undervisningen. Dette indebærer, at du (og dine forældre, hvis du er under 18 år) er forpligtet til selv at orientere dig jævnligt i Lectio. Her kan du orientere dig i generelle såvel som specifikke informationer med tilknytning til din skolegang.

3. Du skal rettidigt aflevere dine skriftlige besvarelser til den af læreren fastsatte tid. Opgaven skal i kvalitet og kvantitet opfylde de stillede krav og være udarbejdet af dig selv.

4. Man skal selv skrive sine skriftlige opgaver. Hvis man kopierer hele eller dele af sin opgave fra andres opgaver er der tale om plagiat. Hvis man får andre til at skrive sin opgaver er det at betragte som snyd. Begge dele er forkerte og vil blive påtalt. I første omgang vil egen lærer påtale plagiat eller snyd. I gentagne tilfælde vil skolens ledelse give skriftlig advarsel. Hvis man herefter plagierer eller snyder vil man blive bortvist fra skolen. (se bilag 6)

5. Fravær og manglende opgaveaflevering registreres løbende. Alt fravær registreres uanset dets årsag. Når læreren har registreret fraværet, skal du skrive fraværsårsagen i Lectio, Skolen følger løbende med i den enkelte elevs fravær. Hvis fraværet bliver for højt, tager studievejlederne i første omgang en fraværssamtale. Hvis fraværet fortsætter, vil man få en skriftlig advarsel. Hvis skolen vurderer, at man ikke er tilstrækkelig “studieaktiv”, vil man blive frataget SU. Man kan risikere at blive nægtet årskarakterer i bestemte eller alle fag, hvilket medfører, at man skal til eksamen i disse fag. Endelig kan rektor beslutte at bortvise elever pga. fravær og/eller afleveringsforsømmelser.

Du har ret og pligt til at oplyse skolen om en given fraværsårsag, ligesom skolen har ret til at afkræve dig lægeattest ved fravær af længere varighed, dvs. en uge eller mere, eller ved gentagne fraværsperioder af kortere varighed. Du skal selv betale lægeattesten. Ved planlagt fravær, fx operation, skal skolen have besked i god tid. Ferierejser uden for skoleferierne accepteres ikke.

Du skal deltage fuldt ud ved eksaminer, terminsprøver, årsprøver samt andre interne prøver og lignende. Ved sygdom skal skolen kontaktes hurtigst muligt inden prøven. Skolen har ret til at afkræve lægeerklæring ved sygdom i forbindelse med eksaminer, terminsprøver, årsprøver el.lign. Du skal selv betale lægeattesten

Sorø Akademis Skole kan efter anmodning og en konkret vurdering fritage en elev for dele af undervisningen i et eller flere fag, når eleven på grund af sit handicap eller på grund af funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i faget eller fagene, eventuelt ved tilbud efter loven om specialundervisning, specialpædagogisk bistand eller sygeundervisning. Det samme gælder for en elev, der af andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag. Sorø Akademis Skole kan i givet fald anmode eleven om en lægeerklæring som dokumentation for fritagelsen. Eleven afholder selv udgiften til den af gymnasiet anmodede lægeerklæring.

Ved skolerelaterede aktiviteter som f.eks. elevrådsmøder, eller borgerligt ombud som f.eks. Forsvarets Dag skal fraværsårsagen noteres i fraværsnoten. Skolen kan kræve dokumentation i forbindelse med borgerligt ombud.

Brug af IT og elektronisk udstyr

6. Skolen forventer, at eleverne medbringer og anvender egen computer/tablet til brug i undervisningen, eksamen og prøver. Elektronisk udstyr, herunder mobiltelefoner, medbringes på eget ansvar og evt. skader skal dækkes af familiens forsikringer.

Eleverne følger lærerens anvisning vedr. anvendelse af computere/tablets og anvender alene disse til relevante undervisningsformål. Eleverne anvender ikke mobiltelefoner under undervisningen, medmindre læreren beder eleverne om det, og eleverne anvender ikke sin medbragte computer til andre formål end de undervisningsrelevante formål.
7. Du må ikke foretage lyd- og billedoptagelser, herunder videreformidling (deling) heraf, af en andens private forhold eller i øvrigt af en anden under omstændigheder, hvor den anden åbenbart kan forlange sig unddraget fra sådanne optagelser og videreformidling heraf er forbudt. Det gælder navnlig optagelser med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet. Der må ikke tages billeder, lyd eller videooptagelser af lærere uden specifik tilladelse.

8. Enhver brug af skolens computere, netværk eller digitale platforme, der er enten ulovlig eller opfattes som skadelig for skolens omdømme eller virksomhed, er ikke tilladt, f.eks. download og distribution af ulovligt materiale.

9. Al elektronisk kommunikation skal være kendetegnet ved en god tone og alle skal overholde god IT-etik på internettet.

10. Anvendelse af IT i undervisningen skal altid ske efter de anvisninger læreren giver. Særligt kan læreren af pædagogiske grunde bestemme, at mobiltelefoner ikke er tilgængelige i undervisningstiden samt, at computere er helt lukkede.

Eksamen

11. Forud for eksamensperiodens begyndelse orienteres der om de gældende eksamensregler samt de lokale eksamensregler for Sorø Akademi. Elever har pligt til at deltage i eksamensorienteringen, læse skolens eksamensregler samt løbende holde sig orienteret i Lectio.
12. Elevens personlige eksamensplan vil fra tidspunktet for offentliggørelsen af eksamensplanen være tilgængelig på forsiden af Lectio, og man er selv ansvarlig for at holde sig orienteret om fag, datoer og tidspunkter for ens eksaminer.

13. Sorø Akademi anvender programmet ExamCookie ved både mundtlig og skriftlig eksamen og prøver. Examcookie er ”et simpelt program der monitorerer elevers computeraktivitet under en eksamen for at sikre at eksamen foregår efter gældende regler. Programmet sikrer at elever ikke kan anvende ikke-tilladte hjælpemidler under en eksamen. (Se bilag 8)
14. Ved de skriftlige eksaminer gælder, at eleverne senest en halv time før eksamens start skal være klar, dvs. have lagt materialer frem, opstillet computer og testet, at deres udstyr virker. Ved mundtlig eksamen skal man møde senest en eksaminationstid før det planlagte tidspunkt for ens egen eksamination. En eksamenstid kan med én dags varsel blive ændret. I givent fald vil man blive kontaktet personligt.

Snyd ved eksamen og prøver

15. Hvis en elev snyder/plagierer til en studentereksamensbegivenhed (NV/AP prøver, SRP eller mundtlig/skriftlig eksamen) bliver en eleven bortvist fra den pågældende prøve og henvises til at tage ny prøve i næste ordinære eksamenstermin (jf. eksamensbekendtgørelsen). Elever i 1- og 2g nægtes oprykning til næste klasse. Elever i 3g bliver ikke studenter før de har taget evt. manglende prøver i næste ordinære eksamenstermin.
(Se bilag 6)

Ordensregler

Det forventes, at skolens elever:
• generelt udviser en positiv, respektfuld og hensigtsmæssig adfærd overfor andre, elever på skolen samt overfor skolens medarbejdere, både i og udenfor skoletiden,
• udviser en venlig og respektfuld digital adfærd på bl.a. sociale medier overfor andre elever samt skolens medarbejdere - både i og udenfor skoletiden,
• medvirker til at passe godt på skolens bygninger og inventar, altid rydder op efter sig selv og deltager i fælles oprydning, hvis man bliver bedt om det,
• skaber et rart skolemiljø uden støj og uden støjende adfærd,
• altid optræder som gode ambassadører for skolen på skolens område, i nærheden af skolen og under deltagelse i skolerelaterede aktiviteter,
• altid straks og loyalt følger konkrete anvisninger fra skolens medarbejdere - uanset om de gives mundtligt eller skriftligt.
• følger Sorø Akademis regler for røgfri skole og kostskole (Se bilag 7)
Nedenfor ses eksempler på adfærd, som vil medføre sanktioner:
• Vold og krænkende adfærd, herunder mobning og social udelukkelse.
• Hærværk på skolens område, i nærheden af skolen eller i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter.
• Indtagelse eller besiddelse af alkohol eller andre rusmidler (f.eks. euforiserende stoffer) på skolen eller i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter.
• Rygning på skolens område eller i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter.
Uacceptabel adfærd skal meldes til ledelsen eller en af skolens medarbejdere.
Skolens personale står til rådighed med bistand og vejledning for elever, der måtte opleve uacceptabel adfærd, med henblik på afklaring af forholdet og evt. videre foranstaltninger.

Rektor kan dispensere fra studie- og ordensreglernes regler vedr. alkohol og rygning, f.eks. i forbindelse med skolefester.
God trivsel er en forudsætning for, at man kan lære noget, og det er vigtigt at lære noget, hvis man skal trives på en skole. Alle, der har deres gang på Sorø Akademis Skole, skal bidrage til, at skolen er et rart sted at være. Dette sker bl.a. ved, at

1. Du skal altid vise hensyn og respekt over for andre i både tiltale og adfærd. For at sikre, at alle får det fulde udbytte af undervisningssituationen, forudsættes det, at man udviser gensidig respekt. Med gensidig respekt menes, at eleverne respekterer andres synspunkter og forskelligheder og er villige til at indgå i en konstruktiv dialog. Desuden betyder gensidig respekt, at eleverne i alle skolerelaterede sammenhænge behandler hinanden ordentligt.
Eleverne forventes at indgå i gode og positive relationer med hinanden og ser mangfoldighed og forskellighed som en styrke. Eleverne forventes at møde hinanden uden fordomme og med åbent sind. Gymnasiekammerater kan betragtes som gode kolleger på en arbejdsplads; alle bidrager til den gode skolekultur og det gode undervisningsmiljø.

2. Skolen tolererer ikke mobning af nogen art, krænkende eller nedværdigende adfærd – heller ikke digital mobning eller ekskludering på grund af hudfarve, etnicitet, religiøsitet, fysisk eller psykisk handicap, kronisk sygdom, køn, seksualitet eller lignende former for diskrimination. (Se bilag 5)

3. Du skal rette dig efter anvisninger fra skolens personale, såvel på skolens område som ved undervisningsaktiviteter uden for skolens område.

4. Du er forpligtet til at være bekendt med skolens procedurer og retningslinjer samt rette dig efter disse. Retningslinjer meddeles fysisk på skolen og/eller på skolens digitale platforme.

5. Du skal behandle skolens bygninger og inventar hensynsfuldt.

6. Du skal rydde op efter dig selv i såvel klasselokaler, faglokaler, kantineområdet, videnscentret og udendørsarealer, og medvirke til at skolen er ren og pæn.

7. Du må hverken ryge eller benytte substitutter i form af snus, tyggetobak, e-cigaretter o.a. i skoletiden - heller ikke til fester, caféer eller andre arrangementer på skolen (Se bilag 7)

8. Du må ikke medbringe, opbevare, indtage eller være påvirket af alkohol eller andre rusmidler i undervisningstiden på skolens område eller ved aktiviteter knyttet til undervisningen. Dette gælder også på introture, studieture og i andre skolemæssige sammenhænge, hvor aktiviteten fører eleven ud af huset. (Se bilag 1)

9. Du skal også på skolens område overholde gældende lovgivning. Reglerne omfatter også elevernes adfærd uden for institutionen, dvs. adfærd som eleverne udviser i deres fritid, hvis adfærden har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet på Sorø Akademis Skole

Uacceptabel adfærd i relation til almindelige regler for god opførsel eller i relation til skolens generelle normer kan ligeledes medføre sanktioner. Dette gælder både i skoletiden og udenfor skoletiden, hvis den pågældende adfærd skønnes at have eller kunne have betydning for forhold på skolen.

Procedure for gymnasiets indgriben overfor elevers overtrædelse af reglerne

Studie- og ordensreglerne giver ledelsen mulighed for at sanktionere overtrædelser. Som regel vil overtrædelser i første omgang medføre en skriftlig advarsel, men ved grove overtrædelser kan ledelsen sanktionere uden forudgående varsel, men altid med partshøring.
I tilfælde af en eller flere overtrædelser af studie- og ordensreglerne af mindre alvorlig karakter, kan Sorø Akademis Skole mundtlig eller skriftlig give eleven en pædagogisk tilrettevisning.
I andre tilfælde kan institutionen give eleven en skriftlig advarsel.

En skriftlig advarsel bortfalder normalt efter et år, medmindre andet fremgår af den konkrete afgørelse i den enkelte sag. Advarsler, som er givet til en elev på grund af, at denne har begået, medvirket eller tilskyndet til snyd og lignende uretmæssig adfærd, bortfalder dog normalt ikke.

En skriftlig advarsel skal anvendes forud for en af de nedenstående sanktioner, og advarslen skal anføre, at ved gentagen overtrædelse af studie- og ordensreglerne, enten generelt eller specifikt i forhold til nærmere regler i studie- og ordensreglerne, vil gymnasiet kunne iværksætte en eller flere af nedenstående sanktioner.
I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan Sorø Akademis Skole iværksætte en sanktion uden forudgående skriftlig advarsel.
Sanktionerne der iværksættes ved overtrædelse af studie-og ordensreglerne, sker ud fra en konkret vurdering og altid således, at den iværksatte sanktion er rimelig og relevant i forhold til den konkrete overtrædelse.

Sanktionering af overtrædelse af studie- og ordensreglerne

Flg. sanktioner kan anvendes:
1. Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter.
2. Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Sorø Akademis Skole registrerer i givet fald eleven som fraværende.
3. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.

4. Forbud mod, at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmer bestemte private genstande, herunder mobiltelefon, computere og lignende kommunikationsmiddel, under sit ophold på institutionen og i undervisningen, når og i den udstrækning dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet.

5. Tilbageholdelse af en eller flere af elevens private genstande, herunder mobiltelefon, computere og lignende kommunikationsmidler vil normalt højest være af et døgns varighed.

6. Henvisning til at eleven aflægger prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene. Dette gælder navnlig ved alvorlig eller gentagen snyd eller lignende uretmæssig adfærd. Gymnasiet træffer så vidt muligt afgørelse herom senest en måned før offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse. Gymnasiet giver ikke afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i det pågældende fag eller fagene, og allerede givne afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i faget eller fagene bortfalder.

7. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis institutionen træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin. Institutionen træffer så vidt muligt afgørelse herom senest en måned før offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse.

8. Oprykning til næste klasse er betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Rektor kan nægte en elev oprykning til næste klasse:
• hvis eleven gentagne gange plagierer eller snyder med sine skriftlige afleveringer,
• hvis eleven ikke deltager aktivt i de planlagte eksaminer, årsprøver, terminsprøver el.lign.
• hvis eleven snyder eller plagierer til en årsprøve
• hvis elevens standpunkt eller opnåede gennemsnit ved skoleåret afslutning er under 2,0,
• og hvis det vurderes, at elevens udbytte af den hidtidige undervisning ikke har været tilstrækkeligt. Alle årskarakterer, årsprøvekarakterer og eksamenskarakterer medregnes uvægtet i gennemsnittet. Både afsluttende og fortsættende fag medregnes.

9. Eleven kan miste økonomisk støtte fra SU, hvis eleven ikke er studieinaktiv – og kan først få den igen, når eleven atter er studieaktiv.

10. Bortvisning fra Sorø Akademis Skole, evt. en overflytning til et andet gymnasium/ungdomsuddannelsesinstitution med henblik på, at eleven gennemfører sin uddannelse der. Overflytning til en anden institution sker efter forudgående aftale mellem Sorø Akademis Skole og den modtagende institution. Hvis eleven har tilsagn om overflytning til en anden bestemt institution, som eleven ønsker at overflytte til, eller hvis eleven bliver bortvist fra Sorø Akademis Skole, træffer Sorø Akademis Skole beslutning om overflytning af eleven til denne institution. Sorø Akademis Skole kan kun træffe beslutning om denne sanktion, hvis den ikke tidligere i elevens gymnasiale uddannelsesforløb er anvendt over for eleven.

11. Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.

Betingede sanktioner

Sorø Akademis Skole kan træffe afgørelse om, at en konkret sanktion alene iværksættes, hvis eleven overtræder reglerne igen inden for en nærmere bestemt periode.
Sorø Akademis Skole kan også fastsætte vilkår for en betinget sanktion, som er pædagogisk begrundet, for eksempel:

1. Inden en nærmere frist udbedrer eleven skadevirkningerne som følge af elevens overtrædelse af studie- og ordensreglerne.

2. Inden en nærmere frist gennemfører eleven på en tilfredsstillende måde nærmere bestemte aktiviteter og lignende, som er egnede til:
i. at forebygge, at eleven gentager det, der skete eller andre overtrædelser af studie- og ordensreglerne,
ii. at eleven og eventuelt forurettede elever, ansatte eller andre gennem mægling bliver forligt eller forsonet.


Midlertidig hjemsendelse og midlertidig begrænset adgang til institutionen, mens sagen behandles

Som led i behandlingen af en sag efter dette regelsæt kan Sorø Akademis Skole beslutte at hjemsende den pågældende elev midlertidigt eller at begrænse elevens adgang til Sorø Akademis Skole midlertidigt, mens sagen undersøges nærmere.

Midlertidig hjemsendelse eller midlertidig begrænset adgang til Sorø Akademis Skole er muligt i følgende situationer:

• Situationer, hvor det anses for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på institutionen om overholdelsen af institutionens studie- og ordensregler. Dette kan f.eks. være tilfældet, når det er anmeldt til politiet, at eleven har foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have direkte betydning for ordenen og samværet på institutionen, og som i givet fald vil kunne medføre en permanent bortvisning.

• Situationer, hvor det anses for påkrævet for at opretholde ordenen og samværet på institutionen og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen.

Forvaltningsretlige principper

Når Sorø Akademis Skole træffer en afgørelse om iværksættelse af en sanktion i medfør af studie- og ordensreglerne, bortset fra en mundtlig eller skriftlig pædagogisk tilrettevisning, gælder følgende regler, uanset om institutionen ikke er en del af den offentlige forvaltning:
• Bestemmelserne i forvaltningsloven, herunder bestemmelserne om habilitet, partshøring, begrundelse og klagevejledning. For elever, der er undergivet forældremyndighed, inddrager, informerer og partshører institutionen forældremyndighedens indehaver særskilt ved sagens indledning, behandling og afgørelse.
• Sorø Akademis Skole træffer sin afgørelse på et retligt grundlag og med et indhold, der er sagligt, herunder med en sanktion, der er rimelig og relevant i forhold til den eller de konkrete overtrædelser af Sorø Akademis Skoles studie- og ordensregler

Nægtelse af oprykning til næste klassetrin

Sorø Akademis Skole har mulighed for at nægte en elev oprykning til næste klassetrin i overensstemmelse med § 12 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1338 af 09. december 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

Dette gælder hvis eleven, ved skoleårets afslutning, har opnået et gennemsnit (årskarakterer, eksamens- og prøvekarakterer) på under 2,0 og hvis det vurderes, at elevens udbytte af årets undervisning er utilstrækkeligt. Skolens registrering af elevens fremmøde og skriftlige afleveringer indgår i denne vurdering. Sorø Akademis Skole kan i særlige tilfælde tillade eleven at gå det pågældende klassetrin om én gang.

Klage

Sorø Akademis Skoles afgørelse vedrørende en elevs overtrædelse af skolens studie- og ordensregler eller BEK nr. 1338 af 09/12/2019 kan påklages til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Klagen skal stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og sendes til gymnasiet. Klagen skal være modtaget af Sorø Akademis Skole senest 10 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at eleven har modtaget den afgørelse, som eleven klager over. Fristen er dog 5 dage, inklusive dage uden undervisning, for en klage over en advarsel (bekendtgørelsens § 5, stk. 2), eller en afgørelse om hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter, eller en afgørelse om midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage eller et forbud mod, at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande (bekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 1-3).

Hvis Sorø Akademis Skole ikke på baggrund af klagen imødekommer den fuldt ud, og eleven ikke har trukket sin klage tilbage, udarbejder Sorø Akademis Skole sine eventuelle bemærkninger til klagen. Sorø Akademis Skole sender disse bemærkninger til eleven, så de er modtaget af eleven senest 7 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at institutionen har modtaget klagen. Eleven skal herefter have haft lejlighed til med en frist på 5 dage, inklusive dage uden undervisning, at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger til Sorø Akademis Skoles bemærkninger til klagen. Sammen med klagen og sine eventuelle bemærkninger sender Sorø Akademis Skole elevens eventuelle bemærkninger til styrelsen hurtigst muligt og senest 4 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at Sorø Akademis Skole har modtaget dem eller efter udløbet af elevens frist for at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger.
Adgangen til at klage over en bortvisning, (jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 8), er ikke begrænset til retlige spørgsmål. Klage over en sanktion har ikke opsættende virkning, medmindre institutionen henholdsvis styrelsen i ganske særlige tilfælde, navnlig hvor der er en væsentlig begrundet forventning om, at den påklagede afgørelse vil blive ophævet, træffer beslutning herom.

Klage over afsluttende standpunktskarakterer og eksamensforløb

Hvis der er forhold, eleven vil klage over, skal eleven straks gøre opmærksom på dette ved henvendelse til ledelsen, der vil vejlede om hvordan eleven klager, og hvad man kan opnå/risikere ved en klage. (se også eksamensregler på skolens hjemmeside)
Skriftlig begrundet klage skal derefter indgives senest 14 dage (inkl. dage uden undervisning) efter karakterens offentliggørelse/eksamens afholdelse.
Den skriftlige klage skal afleveres til rektor.
For klager over afsluttende standpunktskarakterer, der ønskes behandlet før sommerferien, fastsættes en klagefrist til sidste fredag kl. 12 inden sommerferien.
Klager, der kommer senere, vil først blive behandlet i august.

Studie- og ordensreglerne behandles årligt i skolerådet og underskrives af rektor, elevrådsformand og lærernes tillidsrepræsentant.
Sidst revideret marts 2023

 

Bilag (klik på de enkelte bilag for at åbne):

1. Tillæg vedr. euforiserende stoffer.
2. Retningslinier for elevernes og lærernes samarbejde.
3. Studie- og ordensregler under studierejser og ekskursioner.
4. Særlige forhold vedr. fravær fra idræt.
5. Skolens antimobbestrategi.
6. Procedure for håndtering af snyd.
7. Rygepolitik.
8. Examcookie - behandling af personoplysninger.