Skolens legater

På Sorø Akademi uddeles forskellige legater. Den ene portion uddeles ved skoleafslutningen i juni og den anden portion uddeles ved skolens juleafslutning. Der er forskellige ansøgningsmåder og -frister ved de enkelte legater. Læs nærmere herunder om de enkelte legater.

For sent afleverede ansøgninger vil ikke komme i betragtning.

Bemærk, at skolens legater KUN uddeles til nuværende elever (Alexis Køhls Legat og Det Lyngbeckske Soranerlegat også tidligere elever).

Ansøgning sendes med brevpost til:

Sorø Akademis Skole
Akademigrunden 7
4180 Sorø

Ansøgningsfrist for sommerlegater

Følgende legater har ansøgningsfrist hhv. 1. maj og 1. juni. Bemærk, at det førstnævnte legat søges via blanket, der ligger som link.

For sent afleverede ansøgninger vil ikke komme i betragtning.

Det Lyngbeckske Soranerlegat

Civilingeniør Edvard Lyngbeck var elev på skolen 1898-1903. Han og hans hustru Anna blev gift i Sorø kirke i 1914, og de er begge begravet her. Legatet stammer fra 1967 og er meget stort. Det er beregnet på videregående uddannelse og kan derfor både søges af særligt lovende elever i 3.g og af tidligere elever. Modtagere af legatet skal være ugifte.
Legatet kan opnås hvert år i studietiden, og ansøgeren skal derfor gøre rede for om studieplanen for det forløbne år er opfyldt og oplyse budget og studieplan for det kommende år.
Legatets § 6 siger at det skal ”være en ærespligt” helt eller delvis at tilbagebetale de modtagne beløb hvis man senere i livet bliver i stand til det, så kommende soranere kan få gavn af det.

Til dette legat er der ansøgningsfrist senest 1. maj, og ansøgning skal foregå via blanketten her.

C.C. Andersen og hustrus Fond

C.C. Andersen var elev på skolen 1908-14. Han kom tilbage som lærer 1925-33 og blev rektor i Gentofte1947-66. Legatet stammer fra 1995. Der uddeles 1-3 portioner til nybagte studenter. Legatmodtagerne skal indløse den første portion (bacheloruddannelsen) 1 og 3 måneder efter studentereksamen, og den anden portion (kandidatuddannelsen) senest 3 år senere. Der er tale om store beløb. De, der kan komme i betragtning, er meget dygtige elever der kan forventes at gennemføre en kandidateksamen ved et universitet eller tilsvarende på normeret tid med pænt resultat.

Ansøgningsfristen er 1. juni. Ansøgning sendes til skolens kontor. Der er ingen ansøgningsblanket til legatet.

Oversigt over skolens julelegater

Ansøgningsfrist for julelegater

 

Ansøgningsfrist er 31. oktober på blanketten her.

 

For sent afleverede ansøgninger vil ikke komme i betragtning.

Distriktskirurg H. F. Müllers Legat
Oprettet i 1828 i henhold til testamentet efter Heinrich Friedrich Müller, distriktskirurg i Skælskør. Legatet kan alene uddeles til alumner som er børn af tjenestemænd, eller noget der i dag svarer til tjenestemænd, der på fundatsens tid var kongelig udnævnt.

Oberst Gjernals Legat
Kammerherre, Oberst Gjernal var elev på skolen 1871-77. Han var chef for Christian X’s adjundantstab og legatet er stiftet på kongens 50 års fødselsdag, den 26. september 1920. Det uddeles til flittige elever der er børn af officerer i forsvaret.

Svegårds Mindelegat (uddeles ikke 2022(legatet er under afvikling))
Boghandler Peder Svegård og hustru Bodil Kaae Svegårds mindelegat er oprettet i 1966 og tildeles økonomisk trængende dagelever. Legatet uddeles også på Sorøs andre skoler.

Sanders Legat
Legatets formue består af de midler som dommer Th. Sanders og hustru Karen Sanders efterlod sig. Han var elev på skolen 1926-33, og legatet er oprettet 1972. Det uddeles til dygtige elever på Sorø Akademi, fortrinsvis til sådanne som har mistet deres forældre eller hvis forældrene er skilt.

Dan Trier Finks Legat
Dan Trier Fink var elev på skolen 1924-27, og legatet er oprettet 1972. Det uddeles til nuværende elever som har særligt behov for økonomisk støtte eller som har udvist en særlig indsats for andre mennesker.

Fælleslegatet
Legatet er oprettet i 1990 ved sammenlægning af en række legater der efterhånden var blevet for små til at være selvstændige. Efter oprettelsen er der tilgået betydelige midler, dels ved genudgivelse af en af dr. Helms’ bøger, dels især ved salg af hans hus i Sorø.
-    Overlærer Arent Sibberns Legat fra 1871
-    Museumsbetjent Chr. Jensen og hustrus Legat fra 1945
-    Rektor for Sorø Akademi Axel Jürgensen Wests Mindelegat fra 1951
-    Lektor dr.phil. Poul Helms Legat fra 1960
-    Boet efter førstelærer Anders Gommesen
Legatet uddeles til mindst én alumne og én dagelev, som ud over at passe skolearbejdet tilfredsstillende har ydet en indsats til gavn for skolen.