Eksamensregler for 1g, 2g og 3g sommer 2021

Studentereksamen
Årets studentereksamen er reduceret som følge COVID-19 og den heraf flg. politiske aftale om eksamen på gymnasierne.

Aftalen indebærer at afgangseleverne kun skal til 4 eksamener:

  • Skriftlig eksamen i dansk (21. maj)
  • Mundtlig eksamen i SRP (studieretningsprojektet)
  • 2 mundtlige eksamener i A-niveau-fag.

Eksamen for 1.g og 2.g

Alle elever i 1.g og 2.g skal til én mundtlig eksamen i et afsluttende fag på C-niveau eller B-niveau.

Eksamensbekendtgørelsen
Følgende link henviser til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser.

Offentliggørelse af eksamensplanen
Eksamensplanen offentliggøres d. 6. maj 2021.Årsprøver
Der afholdes årsprøver for 1g og 2g.
1g: Mundtlig årsprøve i DHO for alle.
2g: 1 Skriftlig årsprøve i et A-niveaufag.

Snyd

Det er ikke tilladt at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp under en prøve/eksamen.

En prøve/eksamen er begyndt, når opgaven er udleveret eller når eksaminanden er gjort bekendt med eksamensspørgsmålet eller forberedelsesmateriale.
Herefter træder reglerne for evt. snyd i kraft, jvf nedenstående uddrag fra eksamensbekendtgørelsen:
§ 20. Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse, medmindre andet fremgår af reglerne for den enkelte uddannelse. En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve.
Stk. 2. Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, jf. stk. 1, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette til institutionen. Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, skal institutionen bortvise eksaminanden fra den pågældende prøve. Når en skriftlig opgavebesvarelse er udarbejdet af en gruppe af eksaminander, uden at den enkeltes bidrag kan konstateres, og opgavebesvarelsen indgår i bedømmelsesgrundlaget ved en efterfølgende mundtlig eksamination, har eksaminanderne et fælles ansvar for besvarelsen, og alle eksaminander i gruppen kan ved bekræftet formodning om uretmæssig hjælp bortvises fra prøven.
Stk. 3. En eksaminand, der under prøveforløbet overtræder eksamensreglerne, jf. § 6, stk. 3 og 4, kan af institutionen bortvises fra prøven.
Stk. 4. Bortvisning fra en prøve efter stk. 1-3 medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Eksaminanden kan herefter aflægge prøven på ny. En sådan prøve afholdes i den følgende termin, hvor den pågældende prøve i forvejen afholdes, dog inden 1 år efter bortvisningen, medmindre det ved besvarelser, som nævnt i stk. 2, sidste punktum, kan godtgøres, at en eller flere af eksaminanderne i gruppen ikke kan pålægges et selvstændigt ansvar for overtrædelse af eksamensreglerne. I så fald kan institutionen træffe afgørelse om, at den eller de pågældende kan aflægge ny prøve snarest muligt.
Stk. 5. En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp, jf. stk. 1 og 2.
(Uddrag af Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelse)

Bortvisning
Hvis man på grund af overtrædelse af eksamensreglerne bliver bortvist fra en prøve/eksamen, kan man først aflægge prøven/eksamen på ny i den førstkommende eksamenstermin, hvor den pågældende afholdes i forvejen.
Konsekvensen af en bortvisning fra en årsprøve/eksamen for elever i 1g og 2g vil normalt være, at eleven ikke oprykkes i næste klasse.

Sygdom

Der er mødepligt til alle eksamener og årsprøver – eneste lovlige grund til fravær er sygdom. Hvis man udebliver fra en eksamen eller årsprøve af anden grund end sygdom, kan man som konsekvens risikere at blive bortvist fra prøven. Se mere under ”Bortvisning”.

Hvis man på grund af sygdom er forhindret i at møde til en prøve, skal man straks og inden prøvestart kontakte kontoret. Der kræves lægeattest som dokumentation for sygdom, hvorfor det er vigtigt, at man kontakter sin læge på prøvedagen. Sygeeksamener og sygeårsprøver afholdes, hvis muligt, i juni men ellers i august-september.

Hvis man kommer for sent til eller udebliver fra en prøve/eksamen, har man ikke krav på at deltage i den pågældende prøve/eksamen. Skolens rektor afgør efter konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om eleven skal have ret til at deltage i den pågældende prøve/eksamen eller få mulighed for at gå til prøve på et andet tidspunkt.

Skriftlig eksamen og skriftlige årsprøver

Regler og praktiske oplysninger ligger i et særskilt dokument - klik her.

Til skriftlig eksamen i dansk hentes opgaven på netprøver.dk og opgaven uploades som pdf samme sted.


Mundtlig eksamen og mundtlige årsprøver

Mødetid og sted
Man skal møde ved eksaminationslokalet i god tid og mindst et kvarter før det angivne mødetidspunkt.
For prøver med lang forberedelse (24 timer) skal man møde på kontoret dagen før selve eksaminationen for at trække spørgsmål og få udleveret forberedelsesmateriale. Mødetiden til 24 timers-trækninger er kl.8.15 eller 12.15 afhængig af, om selve eksaminationen ligger om formiddagen eller eftermiddagen den følgende dag.

Hjælpemidler
Som udgangspunkt må alle hjælpemidler medtages i forberedelseslokalet. Mobiltelefoner må ikke medbringes, men skal afleveres i slukket tilstand i eksaminationslokalet inden prøvestart. Det er forbudt at kommunikere med andre end censor og eksaminator efter prøven/eksamen er påbegyndt. Overtrædelse af disse regler medfører bortvisning.

Pensum – undervisningsbeskrivelse

Holdets undervisningsbeskrivelse, der er grundlaget for eksamenen / prøven, kan ses på Lectio under Hold. Her findes det konkrete hold -> Studieplan -> Undervisningsbeskrivelse.

Student – de sidste eksamensdage
Typisk vil der være mange gratulanter i forbindelse med, at ”huen sættes på”. For at festlighederne ikke skal forstyrre elever, der er i gang med eksamen, skal vi gøre opmærksom på følgende:
- Ophold foran eksamenslokalerne er IKKE tilladt for andre end den elev, der skal til eksamen som den næste. Det gælder i Hovedbygningen, i Naturfagsbygningen, i Videncentret og rummet foran MM1 og MM2.
- Familie og venner må vente på den nybagte student enten i Fratergården eller i kantinen.
- Parken eller kantinen er velegnede steder, hvis der efterfølgende skal nydes champagne, jordbær, kransekage og lignende.

Klager over eksamen

I Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser nr 343 af 08/04/2016 §10 kan man læse om proceduren ved en eventuel klage i forbindelse med eksamen.
Med baggrund i dette følger her en klagevejledning:
1.    Eleven henvender sig til rektor til en vejledende samtale så hurtigt som muligt efter bedømmelsen af prøven er bekendtgjort.
2.    Hvis eleven fortsat ønsker at klage, skal dette ske senest 2 uger efter bedømmelsen af prøven er bekendtgjort. Klagen skal være individuel, skriftlig og velbegrundet.
3.    Der kan klages over
-    Eksaminationsgrundlaget
-    Prøveforløbet
-    Bedømmelsen
4.    Rektor afgør herefter om klagen skal fremmes eller afvises.
5.    Hvis klagen fremmes, forelægges klagerens udtalelser for bedømmerne, der, normalt inden for en frist på 2 uger, afgiver deres faglige udtalelse. (Juli måned indgår ikke i fristen)
6.    Klageren har herefter normalt en uge til at kommentere bedømmernes udtalelse.
7.    Rektor træffer på denne baggrund afgørelse om
-    Tilbud om ny bedømmelse (skriftlige prøver)
-    Tilbud om ny prøve (skriftlige og mundtlige prøver)
-    At klageren ikke får medhold
8.    Afgørelsen meddeles klager så snart som muligt
Hvis klager tager imod et tilbud om ombedømmelse eller omprøve, kan dette resultere i en lavere karakter.