Fastholdelsesstrategi på Sorø Akademi

Sorø Akademis Skole ønsker, at alle elever gennemfører deres gymnasieforløb, og at den enkelte elev udvikler sit potentiale. Skolens mange forskellige elever har individuelle behov, som vi forsøger at tage højde for i hverdagen. Nogle elever har svært ved at læse, nogle har faglige problemer, nogle har studietekniske udfordringer og har fx svært ved at disponere deres tid og/eller har svært ved at finde selvdisciplinen til at forberede undervisning og skrive opgaver. Nogle elever har sociale/psykiske problemer, som ikke er skolerelaterede, men som påvirker skolegangen negativt. Nogle elever er meget dygtige og motiveres af faglige udfordringer, og det er skolens pligt at sørge for, at alle elever udfordres i nærmeste udviklingszone, og at alle, som har behov for det, får den fornødne støtte og hjælp.

Skolens fastholdelsestiltag består i nogle generelle/almene tiltag og en række individuelt tilpassede tiltag.

Generelle/almene fastholdelsestiltag

●    Skolen planlægger og gennemfører et ambitiøst introforløb for alle nye elever, som hjælper de nye klasser til at skabe et godt sammenhold og dermed fundamentet for et godt arbejdsmiljø i klassen.
●    Alle skolens 1g klasser deltager i “Projekt Netwerk”, hvor lærerne er uddannet til at anvende en lang række metoder til at understøtte faglighed og trivsel i klassen.
●    Studievejledningen underviser alle klasser i studie- og notatteknik med henblik på at styrke elevernes læring i skolen og hjemme.
●    Skolen gennemfører løbende en række tværgående arrangementer, hvor skolens elever mødes på tværs af klasser og årgange.

Individuelt tilpassede fastholdelsestiltag

●     Studievejlederne gennemgår alle nye elevers uddannelsesplan fra grundskolen og tager initiativ til fortsættelse af allerede igangsatte støtteforanstaltninger.
●     Alle 1g elever læsescreenes og elever med læsevanskeligheder testet for ordblindhed.
●     Ordblinde elever tilbydes forskellige hjælpeværktøjer og undervisning i brugen af dem.
●     Der søges SPS-midler (specialpædagogisk støtte) til forskellige støtteforanstaltninger; ordblindhed, ADHD, synshandicap, gigtsygdomme mv. Støtten udmøntes som studiestøttetimer eller som hjælpemidler (specielle borde/stole mv)
●     Studievejlederne afholder individuelle trivselssamtaler og iværksætter forskellige tiltag;
    ○     opfølgende samtaler med studievejleder
    ○     samtaler med skolens psykoterapeut
    ○     mentorordning
●     Elever, som ikke består en terminsprøve, skal deltage i et ekstrakursus for at hjælpe dem til at bestå den skriftlige eksamen i faget ca. 3 mdr. senere.

Fraværsopfølgning

● Studievejlederne følger løbende elevernes fravær og iværksætter tidlig indsats for elever med for højt fravær.
● Studievejleder uddeler advarsler, herunder iværksætter skriftlige advarsler til elever med for højt fravær. Ofte iværksættes et eller flere andre fatstholdelsestiltag (se ovenfor) parallelt med fraværsopfølgningen.
● Ledelsen og sekretariatet følger op på elever med skriftlige advarsler og iværksætter evt. efterfølgende tiltag:
○ Eksamen “på særlige vilkår” i et eller flere fag (eleven får ikke årskarakter, men kommer til eksamen i fag med for højt fravær).
○ Evt. SU-stipendier (statens uddannelsesstøtte) stoppes som følge af manglende studieaktivitet.
○ I sidste ende bortvises elever, som fortsætter med betragtelige undervisningsforsømmelser, herunder opgaveforsømmelser.Fastholdelse i kostskolen
Ovenstående gælder for alle skolens elever, herunder skolens kostelever. Skolens kostelever er desuden tilknyttet en kostlærer, som løbende følger og støtter den enkelte elev. Hver kostlærer har ca. 25 elever, som de følger tæt.

Kristian Jacobsen
rektor