Sorø Akademis Skoles whistleblowerordning

På denne side finder du whistleblowerordningen for Sorø Akademis Skole. Du kan bruge whistleblowerordningen til at gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Sorø Akademis Skole.
Vi skal bede dig om at læse nedenstående information omhyggeligt, inden du indsender din indberetning. Du kan finde alle relevante links nederst på siden.
Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du er ansat eller tidligere har været ansat på Sorø Akademis Skole, eller hvis du har været i betragtning til en stilling på skolen (i det omfang din indberetning vedrører oplysninger, der er erhvervet i forbindelse med ansættelsesprocessen).
Du kan også benytte ordningen, hvis du er samarbejdspartner (herunder selvstændig erhvervsdrivende og underleverandør) eller ansat hos en samarbejdspartner, som Sorø Akademis Skole har eller har haft et samarbejde med.
Er du ikke omfattet at ovenstående personkreds, opfordres du til at kontakte skolens ledelse (kontaktinformation: soroeakademi.dk/kontakt/ledelse/).

Sorø Akademis Skoles whistleblowerordning omfatter alvorlige forhold om:
• Indberetninger om overtrædelser af EU-retten.
• Strafbare forhold, f.eks. overtrædelse af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse mv.
• Grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, f.eks. lovgivning om magtanvendelse, forvaltningsloven, databeskyttelseslovgivningen, offentlighedsloven el.lign.
• Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, f.eks. undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet el.lign.
• Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, f.eks. om tjenesterejser, gaver og regnskabsaflæggelse mv.
• Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. grov chikane.
• Seksuel chikane, f.eks. enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.
• Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Du bør altid have konkret viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen.
Whistleblowerenheden på Sorø Akademis Skole foretager i hvert enkelt tilfælde en konkret vurdering af, om der er tale om sådanne alvorlige forhold.
Hvis du er ansat, skal du være opmærksom på, at du ikke kan anvende ordningen til at indberette øvrige forhold eller mindre alvorlige forhold. Disse oplysninger skal som udgangspunkt håndteres via f.eks. din nærmeste leder, din tillidsrepræsentant eller din arbejdsmiljørepræsentant.
Oplysninger om øvrige forhold kan eksempelvis være:
• Oplysninger om overtrædelser af mindre væsentlige interne retningslinjer om sygefravær, rygning, alkohol, påklædning, brug af kontorartikler mv. og
• Oplysninger om mindre grove personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen.

Falder din indberetning uden for ordningen, vil den blive behandlet som en almindelig henvendelse til Sorø Akademis Skole.

Sagsbehandling og kommunikation
Din henvendelse behandles fortroligt og besvares hurtigst muligt af skolens whistleblowerenhed.

VIGTIGT: Når du har indsendt din indberetning, får du en kvittering på, at din henvendelse er modtaget. På kvitteringen er der angivet en 16-cifret nøglekode. Du kan bruge koden til at tilgå whistleblowerportalen, hvor du f.eks. kan tilføje yderligere information til din indberetning, ligesom du kan kommunikere med skolens whistleblowerenhed og modtage orientering om behandlingen af din indberetning. Hvis du mister din kode, kan du ikke tilgå din indberetning på whistleblowerportalen og whistleblowerenheden mister muligheden for at kommunikere med dig.
Whistleblowerenheden kan også kontakte dig via whistleblowerportalen, hvis den f.eks. har opfølgende spørgsmål til brug for behandlingen af indberetningen. Whistleblowerenheden kommunikerer kun med dig via den digitale whistleblowerportal.
Den kommunikation, der foregår på whistleblowerportalen mellem whistleblowerenheden og dig, er anonym, medmindre du selv oplyser din identitet eller kontaktoplysninger.

VIGTIGT: Det er vigtigt, at du løbende logger dig ind med den 16-cifrede nøglekode og følger sagens udvikling, herunder svarer på eventuelle spørgsmål fra whistleblowerenheden på whistleblowerportalen, idet det kan have betydning for whistleblowerenhedens muligheder for at behandle din indberetning. Det er derudover vigtigt, at du opbevarer nøglekoden forsvarligt, da den af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan genskabes.

Om anonymitet og fortrolighed
Sorø Akademis Skoles whistleblowerordning giver mulighed for anonymt at indsende oplysninger om ulovlige eller kritisable forhold til en betroet whistleblowerenhed, som kan undersøge forholdene nærmere.
Via whistleblowersystemet kan du desuden have en opfølgende dialog med whistleblowerenheden. Denne dialog er ligeledes anonym.
Skolens whistleblowerenhed udgøres af bestyrelsesformanden, rektor, lærernes (GL) tillidsrepræsentant og administrationschefen. Indkomne sager screenes af lederen af Lønsamarbejdet ved Stenhus Gymnasium, som også har den direkte kommunikation med whistlebloweren. Omfatter henvendelsen et medlem af whistleblowerenheden vil vedkommende ikke være del af sagsbehandlingen af pågældende henvendelse.
Hvis du sender oplysninger til whistleblowerordningen fra en computer, der er på Sorø Akademis Skoles netværk, eller via linket til den digitale whistleblowerportal på skolens hjemmeside, vil dette kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på skolens netværk Dette kan undgås ved at indtaste web-adressen https://soroeakademi.sit-wb.dk direkte i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Sorø Akademis Skoles netværk.
Hvis du ikke ønsker at indberette direkte til Sorø Akademis Skole, eller hvis du er i tvivl, om din indberetning behandles objektivt af skolens whistleblowerenhed, kan du alternativt foretage din indberetning til Datatilsynet, der forestår en ekstern og uafhængig whistleblowerordning: whistleblower.dk.

Juridisk beskyttelse mod repressalier
Du er som whistleblower beskyttet mod repressalier via lov om beskyttelse af whistleblowere. Du vil således ikke kunne blive mødt med repressalier, hvis du har afgivet en indberetning i god tro.

Beskyttelse af dine persondata
I forbindelse med at vi behandler dine oplysninger, giver databeskyttelsesforordningen dig en række rettigheder. Du har f.eks. ret til at bede om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig. I visse tilfælde har du også ret til at bede om at få rettet forkerte oplysninger, ret til at bede om at få slettet oplysninger og ret til at bede om, at whistleblowerenheden begrænser behandlingen af dine oplysninger.
Det er en forudsætning, at du oplyser og bekræfter din identitet, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder. Kun i disse tilfælde kan whistleblowerenheden finde dine oplysninger og være sikker på, at oplysningerne sendes til den korrekte modtager.
Vi skal efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 give dig en række oplysninger, når vi modtager persondata om dig. Du kan finde nærmere information om Sorø Akademis Skoles behandling af persondata her: Sorø Akademis Skoles privatlivspolitik

Antal henvendelser til whistleblowerordning
Der har i 2023 været 0 henvendelser på skolens whistleblowerordning.

Relevante links:
Sorø Akademis Skoles whistleblowerportal: soroeakademi (sit-wb.dk)
Lov om beskyttelse af whistleblowere (retsinformation.dk)
Vejledning for whistleblowere (justitsministeriet.dk)
Vejledning for whistleblowerordninger på offentlige arbejdspladser (justitsministeriet.dk)
Whistleblowerordningen i Datatilsynet
God adfærd i det offentlige 2017 | Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (medst.dk)
Retningslinjer for whistleblowerordningen på Sorø Akademis Skole
Sorø Akademis Skoles privatlivspolitik

Kontaktoplysninger:
Sorø Akademis Skole
Akademigrunden 7
4180 Sorø
Mail: kontakt@soroeakademi.dk
Tel. 5786 5786