Kvalitetssystemet på Sorø Akademi

Kvalitetssystem/Evalueringsstrategi

Som følge af bekendtgørelse om Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering på de gymnasiale uddannelser, skal alle landets gymnasier arbejde systematisk med kvalitet og resultater. Bekendtgørelse indeholder en rækker retningslinier for arbejder herunder:

 • At skolen hvert år udarbejder en opfølgningsplan (rapport) med kvalitetsmålinger og opnåede resultater
 • At skolen på baggrund af målingerne opstiller nye mål og handleplaner
 • At skolens ledelse involverer lærere og elever i processen med at opstille mål og handleplaner.

Sorø Akademis årlige rapport indeholder 4 hovedafsnit:

1) Frafald og fravær

 • Frafald
 • Fravær - fysisk og skriftligt

2) Faglige resultater:

 • Karakterer:
  • Årskarakterer og eksamenskarakterer
  • Socioøkonomisk reference (Løfte-evne)
 • Overgang til videregående uddannelser

3) Undervisningsmiljø og elevtrivsel:

 • Den obligatoriske årlige elevtrivselsundersøgelse, som Børne- og Undervisningsministeriet afvikler for alle ungdomsuddannelser
 • Den lovpligtige UMV (UndervisningsMiljøVurdering), som afvikles hvert 3. år

4) Undervisningskvalitet

 • Den løbende undervisningsevaluering på alle hold, som afvikles mindst to gange årligt (jvf. nyt koncept for løbende undervisningsevaluering)
 • Ledelsens og lærernes systematiske arbejde med undervisningskvalitet. (MUS og fx QTI)

Rapporten indeholder udvalgte resultater fra skoleåret, som sammenlignes med tidligere år i det omfang, det er muligt.

Hvert hovedafsnit tilknyttes et udvalg, som behandler resultater og indstiller mål og handleplan til skolebestyrelsen:

 1. Frafald og fravær: Skolerådet (ledelse inddrager studievejledningen)
 2. Faglige resultater: Skolerådet (elevrådet og pædagogisk råd)
 3. Undervisning og elevtrivsel: ASE (skolens udvalg for arbejdsmiljø, sundhed og elevtrivsel)
 4. Undervisningskvalitet: Skolerådet (elevrådet og pædagogisk råd)

Hvert tema i rapporten indeholder 3 elementer:

 • Opnåede resultater/ beskrivelse af gennemførte processer
 • Opstilling af nye mål/målsætninger
 • Handleplan til opnåelse af mål/målsætninger.

Det er svært at finde en god årlig kadence for skolebestyrelsens arbejde med Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering, da nogle resultater foreligger om efteråret, andre om foråret. Ved en årlig kadence vil man derfor opleve at ca. halvdelen af emnerne er blevet “gamle” i mellemtiden. Skolebestyrelsen kigger derfor på Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering to gange årligt; I december og i juni:

 

Kvalitetsystemets procesplan

Procesplan:

Hvert efterår

Skolerådet (ledelse, lærere og elever) behandler resultater vedr. 1) Frafald og fravær og 2) Faglige resultater og foreslår mål og handleplaner.

Decembermødet i skolebestyrelsen:

Bestyrelsen forholder sig til:

Tema 1) Frafald og fravær

Samlet fravær sidste skoleår

Samlet frafald sidste skoleår

Tema 2) Faglige resultater

Årskarakterer og eksamensresultater sidste skoleår

Løfteevne sidste skoleår

Overgang til videregående uddannelser

 

Hvert forår:

ASE (skolens udvalg for Arbejdsmiljø, Sundhed og Elevtrivsel) behandler resultater vedr. tema 3) Undervisningsmiljø og trivsel, og lægger op til drøftelser i Skolerådet om mål og handleplaner

Skolerådet indsamler viden om den løbende undervisningsevaluering og foreslår mål og handleplaner. (Tema 4 Undervisningskvalitet)

Ledelsen og lærerne drøfter proces vedr. undervisningskvalitet og foreslår mål og handleplaner. (Tema 4 Undervisningskvalitet)

Junimødet i skolebestyrelsen:

Bestyrelsen forholder sig:

Tema 3) Undervisningsmiljø og elevtrivsel

Den årlige elevtrivselsundersøgelse

UMV (den lovpligtige undervisningsmiljøundersøgelse - årlig opfølgning)

Tema 4) Undervisningskvalitet

Løbende undervisningsevaluering (elever og lærere)

Undervisningskvalitet (ledelse og lærere)