Hvad koster det at bo på kostskolen?

Herunder finder du information om, hvad prisen er for at bo på kostskolen, samt hvilke muligheder, der er for elevstøtte.

Opholdsbetaling for kostskolen for skoleåret 2024-2025

Opholdsbetalingen udgør 59.000 kr. årligt. Beløbet opkræves i 10 rater á 5.900 kr. fra august til maj og forfalder den 1. i måneden.

Elever over 18 år
Elever over 18 år kan søge SU fra kvartalet efter de er fyldt 18 år. Se mere på SU’s hjemmeside: su.dk.

Elever under 18 år
Forældre til elever under 18 år, med en indkomstgrundlag under kr. 600.000 kan søge om at få elevstøtte, som gradueres efter indkomstgrundlaget, se nedenstående grønne tabel under "Støttebeløb".

For skoleåret 2024/25 fremkommer indkomstgrundlaget som summen af

• forældrenes personlige indkomst 2022
• tillagt evt. positiv netto kapitalindkomst 2022 (evt. negativ kapitalindkomst sættes til 0)
• fratrukket kr. 39.570 for hver søskende under 18 år

Priser og økonomi

Indkomstgrundlag

0 - 200.000

200.001 - 250.000

250.001 - 300.000

300.001 - 350.000

350.001 - 400.000

400.000 - 450.000

450.001 - 500.000

500.001 - 600.000

600.001 -

Støttebeløb

30.600

27.300

24.000

20.800

17.500

14.200

9.800

5.500

0

Egenbetaling

28.400

31.700

35.000

38.200

41.500

44.800

49.200

53.500

59.000

swipe

Skema til ansøgning om elevstøtte til opholdsbetaling

Den opgivne egenbetaling forudsætter, at I aktivt søger om elevstøtte til opholdsbetalingen via skolens ansøgningsskema - klik her​​​​​​​, og at der ikke ydes kommunalt tilskud til opholdsbetalingen. Der skal ved ansøgningen vedhæftes årsopgørelser fra SKAT som dokumentation.

Der skal søges for hvert skoleår.

Elevstøtten kan modtages indtil udgangen af det kvartal, hvori eleven fylder 18 år, og berettiget til SU.

Forældre bor ikke sammen
Ved skilsmisse eller separation regnes der med bopælsforælderens indkomst. Ved delt bopæl, er det forælderen med samme folkeregisteradresse som eleven der regnes med. Er denne forælder gift/registreret partner, medregnes ægtefællens/registreret partners indkomst i grundlaget. Skatteopgørelsen vedhæftes.

Der fratrækkes for søskende under 18 år, som har samme folkeregisteradresse som eleven.

Bosiddende i udlandet
Er forældrene bosat i udlandet og ikke skattepligtige i Danmark i det indkomstår, der ligger til grund for elevstøtten, benyttes indkomstgrundlaget i kalenderåret forud for skoleårets begyndelse. Dokumentation fra den udenlandske myndighed skal foreligge og der vil blive udarbejdet en konkret vurdering.

Generelt om opholdsbetalingen
Betaling for elevers ophold påhviler forældrene også efter elevens fyldte 18. år. Kun i særlige forhold, kan betalingen efter aftale påhvile eleven.

Der er et opsigelsesvarsel lydende på: Løbende måned + 1 måned.

Hvis en elev bortvises fra skolen eller kostskolen, betales fuldt ud (efter fradrag af eventuelt støttebeløb) for den måned, i hvilken eleven fraflytter.

Såfremt opholdsbetaling ikke finder sted rettidigt, er skolen berettiget til at bortvise eleven fra kostskolen.

Har I spørgsmål vedrørende opholdsbetalingen eller elevstøtten kan I kontakte regnskabsmedarbejder Susanne Arends på mail sva@soroeakademi.dk eller telefon 5786 5779.