Julelegater

Så nærmer fristen sig for ansøgning af de legater, der uddeles ved skolens juleafslutning.
Ansøgningsfrist 31. oktober på blanketten her.

For sent afleverede ansøgninger vil ikke komme i betragtning.


Distriktskirurg H. F. Müllers Legat
Oprettet i 1828 i henhold til testamentet efter Heinrich Friedrich Müller, distriktskirurg i Skælskør. Legatet kan alene uddeles til alumner som er børn af tjenestemænd, eller noget der i dag svarer til tjenestemænd, der på fundatsens tid var kongelig udnævnt.

Alexis Køhls Legat
Ingeniør Alexis Køhls Legat er fra 1925. Legatet kan søges af dygtige elever, som desuden er økonomisk trængende. Har man i gymnasietiden modtaget legatet, kan man også søge det under den videre uddannelse. Ansøgningen skal i så fald vedlægges en kort redegørelse for studieforløbet og de videre studieplaner.

Oberst Gjernals Legat
Kammerherre, Oberst Gjernal var elev på skolen 1871-77. Han var chef for Christian X’s adjundantstab og legatet er stiftet på kongens 50 års fødselsdag, den 26. september 1920. Det uddeles til flittige elever der er børn af officerer i forsvaret.

Hella og Anna Breunings Mindelegat
Legatet er fra 1949 og uddeles til dygtige kostelever – 2/3 til alumner på Sorø Akademi og 1/3 til kostelever på Birkerød Gymnasium.

Svegårds Mindelegat (legatet uddeles ikke i 2017)
Boghandler Peder Svegård og hustru Bodil Kaae Svegårds mindelegat er oprettet i 1966 og tildeles økonomisk trængende dagelever. Legatet uddeles også på Sorøs andre skoler.

Sanders Legat
Legatets formue består af de midler som dommer Th. Sanders og hustru Karen Sanders efterlod sig. Han var elev på skolen 1926-33, og legatet er oprettet 1972. Det uddeles til dygtige elever på Sorø Akademi, fortrinsvis til sådanne som har mistet deres forældre eller hvis forældrene er skilt.

Dan Trier Finks Legat
Dan Trier Fink var elev på skolen 1924-27, og legatet er oprettet 1972. Det uddeles til nuværende elever som har særligt behov for økonomisk støtte eller som har udvist en særlig indsats for andre mennesker.

Fælleslegatet
Legatet er oprettet i 1990 ved sammenlægning af en række legater der efterhånden var blevet for små til at være selvstændige. Efter oprettelsen er der tilgået betydelige midler, dels ved genudgivelse af en af dr. Helms’ bøger, dels især ved salg af hans hus i Sorø.
-    Overlærer Arent Sibberns Legat fra 1871
-    Museumsbetjent Chr. Jensen og hustrus Legat fra 1945
-    Rektor for Sorø Akademi Axel Jürgensen Wests Mindelegat fra 1951
-    Lektor dr.phil. Poul Helms Legat fra 1960
-    Boet efter førstelærer Anders Gommesen
Legatet uddeles til mindst én alumne og én dagelev, som ud over at passe skolearbejdet tilfredsstillende har ydet en indsats til gavn for skolen.

Andre støttemuligheder